14 ซิลิกอน (Silicon)
Si
มวลอะตอม - 28.0855 จุดหลอมเหลว-   1410
  จุดเดือด-           3265
   
- ใช้ทำแก้ว - ธาตุกึ่งโลหะแข็งแวววาว
- ผสมกับคาร์บอนทำเครื่อง   สีเทา
  ขัดโลหะ - จุดหลอมเหลวสูง
- Solar Cell