34 ซีลีเนียม (Selenium)
Se
มวลอะตอม - 78.96 จุดหลอมเหลว-   217
  จุดเดือด-           684.9
   
- เครื่องถ่ายเอกสาร - ธาตุอโลหะ คล้าย
- เป็นโฟโตเซลล์   กำมะถันมีสีเทาจนถึง
- เซลล์แสงอาทิตย์   แดงใส
- เติมในเหล็กปลอดสนิม