8 ออกซิเจน (Oxygen)
O
มวลอะตอม - 15.994 จุดหลอมเหลว-  -218.4
  จุดเดือด-          -183.0
   
- ดำรงชีวิต - ก๊าซ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ผลิตเหล็กกล้า   ไม่มีรส
- เผาไหม้