7 ไนโตรเจน (Nitrogen)
N
มวลอะตอม - 14.0067 จุดหลอมเหลว-  -209.9
  จุดเดือด-          -195.8
   
- ไนโตรเจนเหลวใช้ถนอม - ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
  อาหาร   ไม่มีรส
- อุตสาหกรรมเครื่องเย็น