1 ไฮโดรเจน (Hydrogen)
 H
มวลอะตอม - 1.00794 จุดหลอมเหลว-  -255.34  
  จุดเดือด-          -252.87
   
- เป็นเชื้อเพลิงจรวด - ก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ผลิตแอมโมเนีย   ไม่มีรส
- ทำให้ไขมันอิ่มตัว - ธาตุที่เล็กที่สุด เบาที่สุด
  - ติดไฟได้