6 คาร์บอน (Carbon)
C
มวลอะตอม - 12.0107 จุดหลอมเหลว-  3825
  จุดเดือด-          4827
   
- ใช้ผสมทำเหล็กกล้า - ธาตุอโลหะมี 2 อัญรูป
- ไอโซโทปใช้หาอายุวัตถุ - เพชร แข็งมากไม่มีสี
   โบราณ - แกรไฟต์ อ่อนนุ่ม มีสีดำ
- เพชร, ไส้ดินสอ