5 โบรอน (Boron)
B
มวลอะตอม - 10.811 จุดหลอมเหลว-  2079 
  จุดเดือด-          4000
   
- ทำ Semiconductor - ธาตุกึ่งโลหะ แข็ง สีดำ
- ไม้เทนนิส  
- แท่งควบคุมในเตา  
  ปฏิกรณ์