33 อะเซนิค (Arsenic)
As
มวลอะตอม - 74.9216 จุดหลอมเหลว-  817
  จุดเดือด-          613
   
- ผสมกับโลหะอื่นเป็น - ธาตุกึ่งโลหะ ของแข็ง
  Semiconductor,ไดโอด   เปราะ สีเทา
- ทรานซิสเตอร์, เลเซอร์  
- ผสมตะกั่วทำกระสุน