113 อูนอูนเทรียม (Ununtrium)
Uut
มวลอะตอม - 284 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์