112 อูนอูนเบียม (Ununbium)
Uub
มวลอะตอม - 277 จุดหลอมเหลว-    -------
  จุดเดือด-            -------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์