51 พลวง (Antimony)
Sb
มวลอะตอม - 121.757 จุดหลอมเหลว-  630.74
  จุดเดือด-          1587
   
- ผสมกับดีบุกทำภาชนะ - ของแข็งกึ่งโลหะ เปราะ
- เป็นสารกึ่งตัวนำ   สีขาวเงิน
- ใช้หล่อตัวอักษร - ผสมโลหะอื่นทำให้จุด
    หลอมเหลวต่ำ, แข็งขึ้น