84 พอโลเนียม (Polonium)
Po
มวลอะตอม - 209 จุดหลอมเหลว-  254
  จุดเดือด-          962
   
- แหล่งกำเนิดรังสี X - โลหะกัมมันตรังสี หายาก
  นิวตรอน, พลังงาน    สีเทาเงิน
- วัดความร้อน(แกมม่า)  
- คัดโลหะ, กำจัดไฟฟ้า  
  สถิต