82 ตะกั่ว (Lead)
Pb
มวลอะตอม - 207.2 จุดหลอมเหลว-  327.502
  จุดเดือด-          1740
   
- ทำแบตเตอรี่, สีทาบ้าน - โลหะอ่อน ตีเป็นแผ่นง่าย
- เติมแกีสโซลีนเพิ่มออก-    สีประกายน้ำเงินขาว
  เทน , ใช้ในการบัดกรี  
- ป้องกันสารกัมมันตรังสี