49 อินเดียม (Indium)
In
มวลอะตอม - 114.818 จุดหลอมเหลว-  156.61
  จุดเดือด-          2080
   
- แท่งควบคุม - โลหะอ่อน สีขาวเงิน
- ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า   
- ใช้เคลือบแบริ่ง  
- ทำกระจกเงา