80 ปรอท (Mercury)
Hg
มวลอะตอม - 200.59 จุดหลอมเหลว-  -38.87
  จุดเดือด-          356.58
   
- ทำเทอร์โมมิเตอร์ - โลหะหนัก สีขาวเงิน
- ยาปราบศัตรูพืช, ฆ่า - ของเหลวที่อุณหภูมิปกติ
  เชื้อรา - ความถ่วงจำเพาะสุง
- ผสมNa เป็นตัวรีดิวส์  
- ทำถ่านไฟฉาย