32 เจอร์มาเนียม (Germanium)
Ge
มวลอะตอม - 72.61 จุดหลอมเหลว-  937.4
  จุดเดือด-          2830
   
- ทำทรานซิสเตอร์ - ธาตุกึ่งโลหะ เป็นของแข็ง
- ปริซึม, เลนส์มุมกว้าง   แวววาว
- ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต  
  แก้ว