31 แกลเลียม (Gallium)
Ga
มวลอะตอม - 69.723 จุดหลอมเหลว-  29.78
  จุดเดือด-          2204
   
- ทำLEDไดโอดเปล่งแสง - โลหะอ่อน สีขาวน้ำเงิน
- เป็น Semiconductor  
- เลเซอร์ไดโอด