48 แคดเมียม (Cadmium)
Cd
มวลอะตอม - 112.411 จุดหลอมเหลว-   320.9
  จุดเดือด-           765
   
- แท่งควบคุมเตาปฏิกรณ์ - โลหะอ่อน สีขาวเงิน
- ทำแบตเตอรี่   
- ให้สีแดง, เหลืองในการ  
  ผลิตพลาสติก, เซรามิกส์