54 ซีนอน (Xenon)
Xe
มวลอะตอม -131.29 จุดหลอมเหลว-    -111.9
  จุดเดือด-            -107.1
   
- บรรจุหลอดเรืองแสง - ก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- หลอดไฟประภาคาร   ไม่มีรส
- หลอดUV - ไม่ว่องไวในปฏิกิริยา
- หลอดไฟแฟลช