86 เรดอน (Radon)
Rn
มวลอะตอม - 222.0176 จุดหลอมเหลว-    -71
  จุดเดือด-            -61.8
   
- รักษามะเร็ง - ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ตรวจรอยรั่วอุปกรณ์   ไม่มีรส
- ทำนายการเกิดแผ่นดิน- - สารกัมมันตรังสี
  ไหว