36 คริปตอน (Krypton)
Kr
มวลอะตอม - 83.80 จุดหลอมเหลว-    -156.6
  จุดเดือด-            -152.3
   
- ไฟหน้าหมวกส่องทาง - ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- หลอดไฟแฟลช  
- หลอดเรืองแสง(สีเขียว)