18 อาร์กอน (Argon)
Ar
มวลอะตอม - 39.948 จุดหลอมเหลว-    -189.2
  จุดเดือด-            -185.7
   
- ถลุงโลหะ เชื่อมโลหะ - ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- หลอดฟลูออเรสเซนต์   ไม่มีรส